ORGANIZACIJSKI ODBOR

– Dražen Alerić, prof., predsjednik
– Danijela Klobučar, mag.oec., članica
– Martina Vidaković, dipl.tur.kom., članica
– Kristina Mur, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., članica
– Ana Rimac Ciković, mag.oec., članica
– Domagoj Dvoržak, dipl.ing.el., član
– Ivan Kristijan Majić, MA teatrolog, član

– Ivana Šojat, književnica, članica
– Davor Špišić, pisac i novinar, član
– Petra Bernarda Blašković, magistar glume i lutkarstva, članica
– Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, članica
– Lidija Neznanović, prof., članica
– Areta Ćurković, dipl. odgojtielj, članica
– Igor Loinjak, mag.hist.art. et mag.litt.comp, član

X